Directeur-bestuurder

Per 1 maart 2025 hopen we jou, als nieuwe directeur-bestuurder, aan boord te hebben.

Domijn zoekt een directeur-bestuurder die in de startblokken staat om het stokje van Wilma van Ingen over te nemen. Wilma laat een gezonde organisatie achter. Veerkrachtig én toekomstbestendig. Aandacht voor mensen én alle ontwikkelingen is ons fundament om samen wendbaar te blijven.

Onze ambitie: voel je thuis

Thuis is de belangrijkste plek in ons leven. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een fijn thuis. Daarom zetten wij ons, samen met onze huurders en partners in voor voldoende, duurzame, gezonde en betaalbare woningen. En voor buurten waar iedereen meetelt. Waar bewoners graag zijn. Prettig samen leven. Elkaar ontmoeten. Ieder pakt daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid. Daarvoor is er alle vertrouwen en vrijheid. Voor iedereen. Samenwerken en vernieuwen? Dat is voor ons een kwestie van gewoon doen en uitproberen. We houden van korte lijnen. Van mens tot mens. Met hart en ziel en dat voel je.

Voor wie we er zijn

Onze huurder, daar draait het allemaal om. Om de 30.000 mensen die in één van onze 15.000 woningen wonen en om de mensen die een woning zoeken. We willen hen een fijn thuis bieden in een buurt waar het goed wonen is. En van deze verantwoordelijkheid zijn we ons zeer bewust.

In ons werk draait het om zoveel meer dan stenen. De complexiteit van de volkshuisvesting neemt toe en tegelijkertijd wordt onze huurderspopulatie steeds veelzijdiger. Standaardoplossingen zijn er eigenlijk niet meer. We willen een corporatie zijn waar mensen ervaren dat we oprecht geïnteresseerd zijn en echt luisteren. We zijn er natuurlijk ook voor onze partners met wie we samen bouwen aan een fijne, duurzame woon- en leefomgeving.

Ons DNA

We vinden het belangrijk dat iedereen verantwoordelijkheid neemt en krijgt. Je talent en expertise maken het verschil! Daarom doe je mee, pak je je rol en voer je ideeën uit. Je kent elkaars krachten. Weet wie en wat je nodig hebt. En je kunt je keuzes uitleggen.

We werken vanuit vertrouwen. Iedereen heeft de beste intenties. Dat is ons uitgangspunt. Daarom krijgt iedereen ook de ruimte om te doen wat goed is. Zonder oordeel.

Gewoon doen & uitproberen; experimenteren en pionieren geeft ons energie! Heb je een plan? Probeer het en leer ervan.

Je hebt de vrijheid, ruimte en het vertrouwen om je werk te organiseren en vorm te geven zoals het bij jou past. Én bij Domijn. Verantwoord en met onze collectieve ambitie als kompas.

Verbinding; iedereen hoort erbij. Oprechte aandacht en interesse van mens tot mens staan centraal. We werken samen met én voor bewoners, netwerkpartners en collega’s.

Ontwikkelingen in onze sector

De druk op de sociale huursector blijft onverminderd groot. Wonen staat op alle politieke agenda’s. We zitten midden in de overgang naar een ander type samenleving met belangrijke gevolgen voor hoe we leven. Waar samenleving, economie en milieu in balans moeten zijn. En waar mensen zich verbonden voelen, zinvol mee kunnen blijven doen en erbij horen. In de praktijk zien we dat er nog veel inspanningen nodig zijn. En als er iets duidelijk is geworden dan is het wel hoe lastig het is om een goede balans te vinden tussen opgaven en middelen die voldoende zekerheid biedt voor alle partijen. Als Domijn zetten we volop in op ‘elke verhuring is raak’, een fijn thuis, versneld verduurzamen, klimaatadaptief en circulair (ver)bouwen, betere betaalbaarheid en op deelgeverschap.

Dat laatste betekent dat we besluiten nemen die goed zijn voor de maatschappij. Zodat we gezamenlijk met onze partners nét dat stapje extra zetten dat nodig is om al onze ingewikkelde uitdagingen aan te pakken. Denk aan (energie)armoede, kansen(on)gelijkheid, eenzaamheid, woningnood en klimaatverandering. Samen met onze stakeholders hebben we de regionale woondeal getekend voor ruim 14.000 nieuwe woningen erbij in Twente. Een mooi voorbeeld is onze eerste wooncommunity die we samen ontwikkeld hebben met Veste Wonen onder de naam Bundle. Met als doel jong talent te behouden in Enschede. Lees meer over Domijn in ons nieuwe ondernemingsplan (2024-2027) en ons jaarverslag. Kortom, er is veel te doen! Nu over naar jou.

Als directeur-bestuurder

 • Heb je een toekomstvisie op wat nodig is voor gezond, betaalbaar en duurzaam wonen. Met de focus op maatschappelijke meerwaarde, binnen de sociale, ecologische, financiële en economische grenzen. Waarbij je de belangen van onze (toekomstige) huurders zwaar mee laat wegen.
 • Participeer je in relevante netwerken en weet je partijen strategisch met elkaar te verbinden en te versterken. Van buiten naar binnen. Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen. Je kent de overeenkomsten, de pijnpunten en de (tegengestelde) belangen. Want wijs leiderschap vraagt zelfkennis en de moed ruimte te geven aan afwijkende meningen.
 • Beschik je over een academisch werk- en denkniveau en breng je ruime en relevante maatschappelijke bestuurlijke ervaring mee. Je wilt bijdragen aan een duurzamere wereld voor iedereen. Je loopt dan ook warm voor ons nieuwe ondernemingsplan, dat is gebaseerd op de sustainable development goals (SDG’s) die ons helpen focus aan te brengen in onze activiteiten. Je hecht aan medezeggenschap, zowel met onze huurdersorganisaties als met de OR en ziet hen als belangrijke gesprekspartners vanuit gelijkwaardigheid.
 • Ben je als eenhoofdig directeur-bestuurder eindverantwoordelijk voor Domijn en geef je leiding aan het managementteam bestaande uit 7 inhoudelijke managers, de bestuursadviseur, de programmamanager en de concerncontroller en werk je samen aan de complexe opgaven in ons werkveld. Je bent de drijvende kracht achter vernieuwing en innovatie en helpt jouw omgeving zich aan te passen aan het continue veranderende speelveld. Je bewaakt de integraliteit maar je laat ‘het hoe’ gerust over aan de professionals. Vanzelfsprekend ben jij verantwoordelijk voor het handelen vanuit onze waarden en ‘voel je thuis’ ambitie en het realiseren van onze strategische doelstellingen. Daarbij waak je voor een goede balans tussen maatschappelijk en financieel rendement en weeg je kansen en risico’s tijdig af. Je bent in staat de grote lijnen te blijven zien en boven de materie uit te stijgen. Waar nodig hak je lastige knopen door en kun je dit helder uitleggen.
 • Draag je ervoor zorg dat de RvC in staat wordt gesteld om haar toezichthoudende rol adequaat in te vullen. Je informeert de RvC proactief, tijdig en transparant. Naast formele vereisten zoals het aanbieden van reguliere rapportages en het voldoen aan wet- en regelgeving, streef je naar een actieve formele én informele dialoog om de samenwerking met de RvC op een prettige en natuurlijke manier in te vullen.

Wie je bent

Als verbinder

 • Heb je oog voor het groter geheel en stuur je op het gemeenschappelijke resultaat. Besef je dat de situatie van vandaag niet die van morgen is. Daarom investeer je in goede samenwerkingsverbanden. Je bent maatschappelijk actief en betrokken bij Twente. Weet in- en extern mensen aan je te verbinden en draagvlak te creëren voor ons handelen.
 • Omarm je het DNA van Domijn en draag je dit uit. Je creëert een omgeving waarin mensen tot bloei komen. Je kunt een verhaal vertellen en je laat Domijn schitteren.
 • Luister je en weet je de ontwikkelingen en de signalen in de sector en haar omgeving goed te vertalen. Je bent in staat om oplossingen te bieden. Maar vooral stimuleer je “gewoon dóén”.

Als mens

 • Heb je een sociaal hart. Ben je een echt mensenmens, van nature nieuwsgierig en maak je echt contact. Bij jou voel je dat het om oprechte aandacht gaat.
 • Staat integriteit en moreel besef centraal in jouw handelen, ben je zorgvuldig en standvastig en ga je zelfreflectie niet uit de weg. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.
 • Heb je een open geest en een onderzoekende blik. Maak je zichtbaar wat je werkelijk belangrijk vindt en waar je voor staat. Je nodigt uit tot openheid en eerlijkheid naar alle partijen.
 • Ben je een opgewekte en inspirerende persoonlijkheid, die warmte, positiviteit en enthousiasme uitstraalt. Kun je je verplaatsen in de ander en maak je tijd voor die ander vrij.

Wat we bieden

Mooi werk dat er meer dan ooit toe doet. In een prachtige organisatie met 265 enthousiaste en bevlogen mensen. De Raad van Commissarissen is naast toezichthouder en klankbord jouw werkgever. De bezoldiging valt onder de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting en voldoet aan de regels vanuit de Wet Normering Topinkomens (WNT). Voor Domijn geldt klasse H. Inschaling vindt plaats op basis van werkervaring. Je wordt benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid voor een herbenoeming voor diezelfde periode.

Hebben we je interesse gewekt en kom je aan boord?

Zie jij jezelf met hart en ziel in de rol van directeur-bestuurder van Domijn? Solliciteer dan op een manier die bij jou past. We willen natuurlijk vooral dat jij van betekenis kunt worden voor Domijn. We zijn benieuwd hoe jij hiernaar kijkt. Dat horen we graag uiterlijk 8 september 2024 van je. We gaan vanzelfsprekend vertrouwelijk met je gegevens om. Wil je eerst meer informatie? Neem dan in de maand juli contact op met Nicole Olde Riekerink of in de maand augustus met Diane Hemstra.

Neem in juli contact op met:
Nicole Olde Riekerink

Manager Advies & Ondersteuning

Telefoon: 06-10960028

Email: n.olderiekerink@domijn.nl

Neem in augustus contact op met:
Diane Hemstra

Adviseur Mens & Organisatie

Telefoon: 06-22922513

Email: d.hemstra@domijn.nl

In de laatste fase van de procedure beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) jouw benoeming volgens de competenties en richtlijnen die gelden voor de corporatiebestuurder. Een assessment, een fit en proper toets en een referentie-onderzoek maken onderdeel uit van deze Aw procedure. Daarnaast heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen nodig voor benoeming.

Download het volledige profiel als PDF

Noteer alvast in je agenda

Sluitingstermijn reacties
8 september 2024
Oriënterende gesprekken
26 en 30 september 2024
Verdiepende gesprekken
14 oktober 2024
Datum indiensttreding
1 maart 2025
4